Гергана Грънчарова ncineration-games
Евелина Павлова от Радио ФМ+
чипровски пана
харесвам страницата

 

Условия за използване на уеб-сайта www.ambicia.com и услугите, предоставяне чрез него услуги

Този сайт представлява блог без комерсиална насоченост и изработен по поръчка и в полза на Петър Иванов, ул. Муткурова 22, 7000 Русе имейл: [email protected].

ДЕФИНИЦИИ

 

Петър Иванов притежава правата върху сайта www.ambicia.com и предоставя услуги чрез него;

Абонамент – включване на имейл-адрес в списък, на който се разпращат публикациите от сайта www.ambicia.com и друга актуална информация;

Общи условия – така ще бъдат цитирани по-долу накратко Условията за използване на уеб-сайта www.ambicia.com и услугите, предоставяни чрез него;

Потребител/и – всеки, който посещава и разглежда сайта, независимо дали фактически ползва услугите или е само пасивен посетител;

Сайт – www.ambicia.com и услугите, предоставяни чрез платформата;

Публикации – всякакво съдържание, публикувано на Сайта, независимо от темата и обхвата му;

Страна/и – синонимно название за Потребител и/ или Сайта;

Трета страна/ трето лице – различно от Потребителя и Сайта;

Форма за запитване – изпращане на имейл на [email protected].

 

Ето какво е необходимо да знаете и имате предвид при използване на услугите, предлагани и предоставяни чрез Сайта:

Настоящите общи условия имат информативно действие и обвързват Потребителите на Сайта едва, след като са ги приели изрично. Това става въз основа на изрична препратка към настоящите Общи условия при изпращане на имейл със запитване директно до Сайта.

Тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно и актуалната версия влиза в сила от момента на публикуването ѝ на Сайта. За промените Потребителите ще бъдат информирани, а при необходимост от приемането им от тяхна страна, Потребителите ще получават линк към актуалната версия.

Линкове към външно съдържание


Ако и доколкото Сайтът съдържа линкове и препратки към други сайтове и съдържания, те имат чисто информативна цел и не носи отговорност за тях.

Подизпълнители


Сайтът има право да използва подизпълнители, без да е необходимо да уведомява или получава съгласието на Потребителите. В такъв случай Сайта носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на този сайт, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Сайта.


Всички писмени становища и текстове, предоставени на Потребители на сайта срещу заплащане, са само за тяхна лична нетърговска употреба и употреба по предназначение /за разрешаване на спорове, водене на преговори, сключване, изменение и прекратяване на правоотношения и пр./, доколкото това не противоречи на разпоредбите в настоящите общи условия. Дори, когато е предоставено по такъв начин, всички права върху интелектуалната собственост на съдържанието остават запазени.


Нищо в сключения с Потребителя на Сайта договор няма да се счита като разрешение Потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, получените от него становища и текстове в резултат на сключения Договор. Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието на този Сайт или предоставените му текствое, освен с изричното съгласие на Сайта.


Потребитялт има право да използва съдържанието на Сайта и предоставеното му допълнително съдържание за търговски цели или да го предоставя на трети лица единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Сайта за това и само в обхвата, в който това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на Договора от страна на Потребителя, в следствие на което може да бъде ангажирана неговата отговорност.


Самото предоставяне на каквото и съдържание на Потребителя не означава съгласие за използването му за различни от личните нетърговски цели на Потребителя.

Публикуваното на Сайта съдържание представлява блог-постове на Сайта на професионална и непрофесионална тематика. То се предоставя на Потребителите без претенция за изчерпателност и актуалност във всеки момент след датата, на която е станало достъпно за Потребителите.


Публикациите на Сайта, независимо по какъв начин са достигнали до Потребителите, могат да се разпространяват, цитират изцяло или отчасти, препращат и правят достъпни по какъвто и да е друг начин на електронен или хартиен носител само при посочване на източника.


Абонамент


Абонаментът се извършва чрез предоставена за целта форма на Сайта, като настройките за него могат да бъдат променени по всяко време от Потребителите. Също така те могат по всяко време да се отпишат от списъка, в който са включени.


Абонаментът предоставя на включените в списъка с имейли Потребители да получават на личната си електронна поща блог-постовете от Сайта, преди те да бъдат публикувани в съответната секция. С абонамента не се предоставят други права и преимущества.


Абонаментът не е обвързан със задължение за плащане и не обвързва Потребителите по какъвто и да е друг начин.


Сайтът може по всяко време по своя преценка да изключва абонати/ техните имейл-адреси от списъка.


Не се гарантират регулярност, последователност и минимален брой от авторско съдържание, което да се разпраща при извършване на абонамент.


За изпратеното на абонатите съдържание важат условията, приложими за публикациите на Сайта.

Форсмажорни обстоятелства


Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Задължение на всяка една от страните в такъв случай е да уведоми съответно другата страна за възникналото събитие и очакваната му продължителност.


Оздравителна клауза


Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия е или стане недействителна или неприложима, то това не засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби.


Направете Условия за ползване за вашия сайт като прочетете публикацията от Mahony’s Law Studio.


В брой 14 до брой 26 включително използваме снимка за корица от потребител djevelekova и jessivanova в Abobe Stock. Тези снимки са със стандартен лиценз, за който можете да прочетете повече тук.

Всички права запазени! © 2017 Списание Амбиция.

 

Лого на списание